Ochrona danych osobowych | WIMAR Nieruchomości

Ochrona danych osobowych

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.


1. Administrator danych osobowych
„PPUH „Wimar” Wiesław Polechoński z siedzibą przy ul. I Maja 6, 69-100 Słubice


2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a. listownie na adres : „PPUH „Wimar” Wiesław Polechoński, ul.I Maja 6, 69-100 Słubice
b. przez e-mail: wimar@hot.pl
c. kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez adres e-mail jowex.iod@onet.eu

 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
c. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO);
2. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (podstawa przewidziana w art.6 ust.1 pkt c),
3. nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych na potrzeby postępowania mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

 

5. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, a także innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom.
W przypadku konieczności Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez naszych prawników.

 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt.3, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie krócej, niż przez 6 lat.

 

7. Twoje prawa

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
3. prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;
5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.
6. Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację
Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.
7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Budujemy dla Was od ponad 40 lat na terenie całego kraju,

a w szczególności w województwie lubuskim i zachodniopomorskim.

projekt i wykonanie mmCreation.pl